فایل های علمی - پژوهشی از دانشگاه های ایرانی
جستجو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1
مقدمه 3
هدف و دامنة كاربرد 6
مراجع الزامی 6
اصطلاحات و تعاریف 7
فصل اول – مروری بر تحقیقات پیشین 9
فصل دوم – مواد و روشها 13
الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 14
سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 14
الزامات کلی 14
الزامات مستندسازی 14
مسئولیت مدیریت 15
تعهد مدیریت 15
خط مشی ایمنی مواد غذایی 15
طرح ریزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 16
مسئولیت و اختیار 16
رهبر تیم ایمنی مواد غذایی 17
ارتباطات 17
آمادگی و واکنش در وضعیتهای اضطراری 18
بازنگری مدیریت 18
مدیریت منابع 19
فراهم کردن منابع 19
منابع انسانی 19
زیرساخت 20
محیط کار 20
طرح ریزی و تحقق محصولات ایمن 20
کلیات 20
برنامه های پیش نیازی 20
مراحل مقدماتی برای تجزیه و تحلیل خطر 29
تجزیه و تحلیل خطر 32
ایجاد برنامه های پیش نیازی عملیاتی 36
ایجاد طرح HACCP 37
به روز آوری اطلاعات مقدماتی و مستندات مشخص شده برنامه های پیش نیازی عملیاتی و طرح HACCP 38
طرح ریزی تصدیق 38
سیستم قابلیت ردیابی 38
كنترل عدم انطباق 40
صحه گذاری ، تصدیق و بهبود سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 42
كلیات 42
صحه گذاری تركیب اقدامات كنترلی 42
كنترل پایش و اندازه گیری 43
تصدیق سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 43
بهبود 44
اندازه گیری آفلاتوکسین 45
مواد مورد نیاز 45
روش های آزمون 45
فصل سوم – نتایج و بحث 51
فصل چهارم – نتیجه گیری 54
نتیجه گیری 55
پیشنهادات 55
منابع 56

فهرست جداول

مقالات و پایان نامه ارشد

 

جدول شماره 1 – مشخصات کلی آفلاتوکسینها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5
جدول شماره 2 – فرم شناسنامه محصول 31
جدول شماره 3 – شناسایی مخاطرات احتمالی 35
جدول شماره 4 – ارزیابی مخاطرات شناسایی شده 35
جدول شماره 5 – طرح HACCP و برنامه های پیش نیازی عملیاتی 39
جدول شماره 6 – طرح تصدیق 40
جدول شماره 7 – نتایج آزمون آفلاتوکسین B1 در شش مرحله از فرآیندهای فرآوری پسته خام 52
جدول شماره 8 – میانگین و انحراف معیار نتایج آزمون آفلاتوکسین B1 در شش مرحله از فرآیندهای فرآوری پسته خام 53
جدول شماره 9 – میانگین و انحراف معیار و درصد کاهش میزان آفلاتوکسین B1 در مراحل فرآوری پسته خام 53

فهرست شکلها

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل شماره 1 – مقایسه سطح زیر کشت و محصول پسته تولیدی در ایران و دیگر کشورها 3
شکل شماره 2 – سطح زیر کشت پسته در استانهای مختلف کشور در سال 2008 میلادی 4
شکل شماره 3 – تصویر میکروسکوپ الکترونی از Aspergillus flavus 5
شکل شماره 4 – برداشت محصول در باغ پسته 27
شکل شماره 5 – خشک کردن پسته در میدان آفتابی 27
شکل شماره 6 – نوار بازرسی پسته 28
شکل شماره 7 – نمونه برداری از انبار پسته 28
شکل شماره 8 – نمودار جریان فرآیند 33
شکل شماره 9 – نمودار پیک HPLC سم آفلاتوکسین در غلظت ppb4/0 47
شکل شماره 10 – نمودار پیک HPLC سم آفلاتوکسین در غلظت ppb2/1 48
شکل شماره 11 – نمودار پیک HPLC سم آفلاتوکسین در غلظت ppb2 48
شکل شماره 12 – نمودار پیک HPLC سم آفلاتوکسین در غلظت ppb8/2 49
شکل شماره 13 – نمودار پیک HPLC سم آفلاتوکسین در غلظت ppb6/3 49
شکل شماره 14 – منحنی کالیبراسیون آفلاتوکسین B1 50
شکل شماره 15 – میانگین نتایج آزمون آفلاتوکسین B1 در قبل و بعد از شش مرحله از فرآیندهای فرآوری پسته خام 53

فهرست پیوستها

 

 

 

پیوست شماره 1 – روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق 59
پیوست شماره 2 – روش اجرایی بازنگری مدیریت 68
پیوست شماره 3 – روش اجرایی ممیزی داخلی 74

چکیده
پسته یکی از مهمترین و عمده ترین محصولات کشاورزی تولید ایران است . این میوه گیاهی است از خانواده Anacardiacea كه گونه اهلی آن بنام Pistacia vera L می‏باشد . با توجه به اهمیت و موارد مصرف این محصول و با توجه به توسعه باغات پسته در سنوات اخیر به منظور كمك به تأمین احتیاجات غذائی , صنعتی و صادراتی كشور ضرورت ایجاب می‏كند با بهبود مسئله داشت و برداشت و با تأسیس كارگاههای تهیه و بسته‏بندی مجهز در مناطق پسته خیز و مستعد كشور بر بهبود كیفیت پسته افزوده تا محصول بیشتر و مرغوب‏تری به بازارهای داخلی و خارجی عرضه نمود . در این راه یکی از مسائل و مشکلات عمده ، تولید سم آفلاتوکسین در اثر فعالیت قارچی گونه های آسپرژیلوس میباشد . آفلاتوکسین یکی از سموم قارچی میباشد که به طور عمده توسط Aspergillus flavus و Aspergillus parasiticus در شرایط مناسب از لحاظ رطوبت و دما تولید میگردد .
از این رو به منظور تامین سلامت محصول پسته ، استفاده از روشهای علمی اثربخش بر مبنای اقدامات پیشگیرانه در زمینه تولید آفلاتوکسین در زنجیره تولید محصول پسته مانند سیستمهای تضمین کیفیت و کنترل فرآیند بر مبنای استاندارد ISO22000:2005 میتواند از موثرترین روشها برای کنترل آلودگی به سم آفلاتوکسین باشد .
الزامات سیستم ISO22000:2005 در یک ترمینال پسته به صورت پایلوت اجرا شد و میزان آفلاتوکسین B1 در قبل و بعد از هر مرحله از فرآیند فرآوری پسته با دستگاه HPLC اندازه گیری گردید و نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده بیشترین میزان کاهش آفلاتوکسین در مرحله نوار بازرسی پسته تر می باشد و مراحلی مانند خشک کن و انبارش موقت بیشتر نقش پیشگیری از به وجود آمدن آفلاتوکسین را دارند بنابراین تاثیر معنی داری در کاهش این سم ندارند .
با توجه به این موارد نتیجه می گیریم که مراحل OPRPو CCP از لحاظ اهمیت در کنترل مخاطره با یکدیگر تفاوتی ندارند بلکه جنس اقدام کنترلی آنها متفاوت است و همچنین برای استقرار یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی اثربخش ایجاد زیرساختهای مناسب و کارآمد ضروری است.
کلمات کلیدی : پسته ، آفلاتوکسین ، ISO 22000 ، CCP ، OPRP
مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1399-08-10] [ 02:16:00 ب.ظ ]
همچنین می‌توان به چندین مقاله و وب سایت دیگر که درجای خود به آنها استناد می گردد و کتب خارجی، سالنامه دیوان و غیره می توان نیز اشاره کرد. با این حال هیچ کدام از آنها بصورت کامل و واضح به بیان موضوع نپرداخته اند.
5-روش تحقیق و نوع تحقیق:
روش بکار رفته در این پژوهش همان طریق متداول در انجام تحقیقات و گردآوری اطلاعات در بحث علوم انسانی بالاخص علم حقوق، روش کتابخانه ای و استفاده از کتب معتبر، مقالات و آخرین
یافته های علمای حقوق است. نوع پژوهش در تحقیق حاضر تحلیلی است و تلاش شده تا آنجا که مقدور باشد اساس تحقیق بر منبای عملکرد و آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری با تکیه بر تحلیل علمای حقوق از این آراء، قرار داده شود.
6-ساختار تحقیق
پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل شده است در بخش نخستین اول به بررسی صلاحیت های دیوان های بین المللی بجز دیوان بین المللی دادگستری و بعد به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در یک نگاه پرداخته شده و در پایان بخش اول به صورت اجمالی به شرح دعاوی ایران در دیوان پرداخته شده است. در این قسمت سعی بر این بوده تا چهار پرونده ایران در دیوان به صورت اختصار تعریف شود تا خواننده بصورت کلی با این دعاوی آشنا شود.
بخش دوم پژوهش حاضر به بررسی صلاحیت ترافعی دیوان با تأکید بر دعاوی ایران به صورت کامل و شیوا پرداخته شده است. همچنین این بخش به صورت موردی به موارد صلاحیتی دیوان اعم از طرفهای دعوا، مبانی صلاحیتی، اعتراض به صلاحیت، دکترین موجل، غیبت در رسیدگی، ورود ثالث به دعوا و اجراء آراء ترافعی با تاکید بر دعاوی ایران پرداخته شده است.
بعد از ابراز صلاحیت ترافعی دیوان مسئله ای به عنوان ضمانت اجراء آراء ترافعی پیش می آید که در پایان بخش دوم به تفصیل، در این زمینه بحث خواهد شد. از آنجا که صدور یا عدم صدور آرای ترافعی و همچنین ضمانت اجراء آراء ترافعی بعد از ابراز صلاحیت ترافعی دیوان بر مسئله صلح و امنیت بین المللی تاثیر می گذارد و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن لاینفک منشور ملل متحد بر اساس مکانیسم حل و فصل اختلافات بین المللی شایسته است که در صدد اجراء این آراء به گونه ای مؤثر کوشا باشد همچنین در این قمست به مناسبات متقابل دیوان و شورای امنیت به دلیل اهمیت موضوع پرداخته خواهد شد.
تا کنون درخصوص ایران چهار دعوی نزد دیوان مطرح شده است: 1-قضیه نفت ایران و انگلیس(1952-1951)، 2- قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران(1981-1979)، 3- قضیه سانحه هوایی سوم ژولای 1988(1996-1989)، 4- قضیه حمله به سکوهای نفتی در خلیج فارس(2003-1992)، که ایران در دو دعوی اول خوانده و در دو دعوای اخیر خواهان بوده است. در دو بخش این پژوهش به تناسب موضوع درباره صلاحیت ترافعی در ارتباط با ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
بخش اول:
صلاحیت دیوان هاو دادگاه های بین المللی
1-1- صلاحیت دیوانها ودادگاه های بین المللی بجزدیوان بین‌المللی‌دادگستری
درگذشته حقوق بین الملل مشروعیت بکارگیری روش‌های مسالمت‌آمیز و استفاده از زور را برای حل وفصل اختلافات بین المللی به رسمیت می‌شناخت وتنها تلاش میکرد تا کاربرد این روش ها وضمانت اجرای آنها را قاعده‌مند سازد.[16]درمیثاق جامعه ‌ملل توسل به جنگ مشروع بود و با تصویب«پروتکل حل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی»(پروتکل ژنو) درصدد رفع این نقیصه بودند.[17]
ازطرف دیگر روش حل و فصل اختلافات بین المللی نیز بتدریج تکامل می یابند. روش های مزبور مختلف هستند، مثل مذاکرات مستقیم و میانجیگری و آشتی و داوری. از لحاظ تکامل روش قضایی حل و فصل اختلافات بین المللی می توان گفت حکمیت اولین قدم بوده است. به همین مناسبت دراواخر قرن نوزدهم فعالیت هایی دراین زمینه بعمل آمد که یک دیوان حکیمت، مرکب از اشخاص صلاحیت دار، تشکیل گردید که پیوسته برای مراجعه کشورها آماده کار بود. به این منظور درکنفرانسهای بین المللی سالهای1899و1907لاهه یک دستگاه منظم حکمیت بین المللی طرح ریزی شد. ولی این اقدام مفید، درنتیجه جنگ جهانی اول درسال 1914 بلااثرماند.
درسال 1919جامعه مللی ایجاد شد بموجب قرارداد بین المللی تشکیل دهنده مؤسسه(میثاق)،این موسسه مأموریت یافت كه درباره حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و وضعیتهای خطرناك
بین المللی فعالیت كرده و طبق شرایط معینی از كشمكشهای بین المللی جلوگیری كند. این مؤسسه شامل ركن قضایی (بعنوان دیوان بین المللی یا دیوان حكمیتی) نبود، ولی ماده 14 میثاق پیش بینی كرد كه شورای جامعه ملل طرح تشكیل یك دیوان دائمی بین المللی دادگستری را تهیه نموده و برای تصویب آن را به اعضای جامعه ملل ارائه دهد.
پیرو پیش بینی فوق الذكر، در سال 1920 از طرف شورای جامعه ملل پروتكلی برای تصویب شدن به كشورهای جهان تسلیم گردید. این پروتكل تشكیل یك دیوان دائمی بین المللی دادگستری را حاكی بود و اساسنامه آنرا نیز در پیوست داشت. این پروتكل و اساسنامه پیوستی آن بزودی از طرف بیش از چهل دولت تصویب گشت و تشكیل دیوان عملی شد.[18]
دیوان دائمی بین المللی دادگستری مزبور جزو اركان جامعه ملل نبود, ولی در عین حال بودجه آن از طرف جامعه ملل پرداخت میشد, و بعلاوه قضات آن از طریق جامعه ملل انتخاب می‌شدند
(عین ترتیبی كه درباره دیوان فعلی بعداً ذكر خواهیم كرد)[19]. از جهت شباهت كلی كه بین مشخصات دیوان مزبور و دیوان بین المللی دادگستری فعلی موجود است, از بیان آنها، از لحاظ اجتناب از تكرار مطلب، خودداری می شود.
یادآور می شود كه دیوان دائمی بین المللی دادگستری كه عملاً تا سال 1939( سال حمله آلمان به هلند) مشغول كار بود از مؤسسات مفید بین المللی محسوب گشته حسن شهرت به‌سزایی بدست آورده بود.
در سال 1945 چهار دولت آمریكا و انگلیس و شوروی و چین پیشنهاداتی تسلیم دول متحد خود نمودند. در این پیشنهادات تشكیل یك سازمان جهانی(به جای جامعه ملل سابق) پیشنهاد شده بود كه برای تامین صلح و امنیت بین المللی و متمركز ساختن مجاهدات بشر برای بهبودی اوضاع اقتصادی واجتماعی كلیه ملل جهان ایجاد گردد. از

پایان نامه و مقاله

 نكات مهم پیشنهادات این بود كه تشكیل یك دیوان

بین المللی دادگستری را نیز پیش بینی نموده و، برخلاف میثاق جامعه ملل سابق، آنرا جزو اركان اصلی سازمان مزبور محسوب داشته بود. ولی پیشنهادات مزبور درباره این سئوالات مهم ساكت بودند كه آیا دیوان مورد نظر همان دیوان دائمی بین المللی دادگستری سابق و با همان صلاحیت باشد كه با اساسنامه اصلاح شده بكار خود ادامه دهد و یا اینكه دیوان سابق برچیده شده و دیوان جدیدی تشكیل گردد كه در تنظیم اساسنامه آن اساسنامه دیوان سابق مبنی قرار گیرد و صلاحیت‌اش گسترش یابد؟ اختیار یكی از دو روش نامبرده به كنفرانس سانفرانسیسكو واگذار شده بود ( این كنفرانس برای تنظیم منشور ملل متحد براساس پیشنهادات چهاردولت نام برده و پیشنهادات سایر دول از طرف كلیه دول متحد تشكیل شده بود). انتخاب هر یك از این دو روش مشكلات قضائی و سیاسی داشت. بالاخره كنفرانس مزبور روش دوم را انتخاب كرده و دیوان جدیدی تشكیل داد. اساسنامه دیوان را نیز جز لاینفك منشور ملل متحد ساخت.
بموجب تصویب منشور ملل متحد، از طرف اكثریت مورد لزوم از دول عضو، تشكیل این سازمان من جمله تشكیل دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجرا گردید. قضات دیوان در تاریخ 3 فوریه 1946 طبق پیش بینی اساسنامه آن انتخاب شده و در تاریخ 3 آوریل 1946 اولین جلسه آن در لاهه
(مقر دیوان سابق) تشكیل گردید.
از لحاظ اجتناب از وجود دو دیوان بین المللی در یك زمان، قضات دیوان سابق استعفا داده و بلافاصله خود دیوان نیز برچیده شد.
درمورد دیوان های بین المللی می توان گفت دیوان های بین المللی اغلب بوسیله‌ی توافقنامه‌ها بین دولت‌ها ویا بدستور سازندگان سازمانهای بین اللمللی مانند سازمان ملل بوجود آمده‌اند. از دیوانهای بین المللی می توان به دادگاه‌های نورنبرگ[20] و توکیو[21] که بعداز جنگ جهانی دوم تأسیس
شده اند،اشاره کرد. همچنین می توان به سه دیوان بین المللی دیگر که شامل دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی[22]، دیوان بین المللی دادگستری[23] و دیوان بین المللی کیفری[24] که در حال حاضر مقر آنها درهلند است، اشاره کرد.
بیشتردیوانهای بین المللی با یک صلاحیت محدود برای یک کشورخاص و یا یک مسئله بخصوص مانند مسئله ژنوسید در رواندا تشکیل می شوند. بعلاوه دیوان های بین المللی درهنگام ارتکاب جنایات در طول نسل کشی ها ویا جنگ های داخلی با صلاحیتی که فقط درهمین موضوعات دارند بوجود می آیند وهمچنین به دادگاه های ترکیبی خاص، که از استراتژی بین المللی وداخلی ودریک شرایط خاص ویژه بوجود آمده اند.
می توان اشاره کرد به عنوان مثال دادگاه های ترکیبی ویژه را می توان درسیرالون[25]، لبنان[26] وکمبو[27]،دید. دراین بخش به بررسی صلاحیت دیوان های بین المللی که دارای اهیمت بیشتردرسطح جهانی از لحاظ تعیین صلاحیت هستند پرداخته خواهد شد. ازجمله این دیوانها می توان به دیوان دائمی
بین الملل دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان دائمی داوری اشاره کرد. همچنین به دلیل اهمیت سازمان تجارت جهانی به بررسی صلاحیت نهاد شبه قضایی حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی[28]، پرداخته خواهد شد.
-1-1-صلاحیت دیوانهای داوری
داوری بین المللی یکی از روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی است. داوری به شکل امروزی تاپایان قرن هفدهم درروابط بین المللی نقش برجسته ای نداشت. درقرن هفدهم معاهده جی[29] که بین ایالات متحد وبریتانیای کبیرمنعقد شد روش داوری به شکل بدین را برای حل و فصل اخلافات درسطح بین المللی ایجاد کرد.[30] ازآن زمان به بعد داوری های مختلف باعث بهبود وپیشرفت داوری درسطح بین المللی شد. با توجه به تحولاتی که درخصوص داوری صورت گرفت، می توان گفت داوری درحقوق بین الملل به سه شکل اساسی می باشد که عبارتنداز:1- داوری توسط رئیس یک دولت خارجی که به داوری سلطنتی معروف می باشد. 2- داوری توسط کمیسیون مختلط مانند کمیسیون های مختلط آمریکا ومکزیک. 3- داوری توسط دادگاه ها یا دیوان های داوری
که این نوع داوری موضوع بحث است و در اینجا به آن پرداخته خواهد شد.[31]

یک مطلب دیگر :

 

دراین نوع داوری موضوع مورد اختلاف به افراد مستقل، بیطرف ودارای صلاحیت رسمی تخصصی ارجاع می شد تا براساس مقرارت و طبق آیین دادرسی، به موضوع رسیدگی ورأی رسمی تخصصی ارجاع می شد تا براساس مقرارت وطبق آیین دادرسی به موضوع رسیدگی و رأی صادر نماید. این نوع داوری را می توان درقضیه آلاباما که درسال 1873 رأی آن صادر شد، مشاهده کرد[32].
پذیرش داوری به میزان گسترده درکنفرانس صلح لاهه 1899 اتفاق افتاد. این کنوانسیون درخصوص حل مسالمت آمیز اختلافات دیوان دایمی داوری را ایجاد کرد[33]. این دیوان عصرجدیدی را درآین داوری ایاد نمود وسپس ازآیین داوری طی سده بیستم به طور چشمگیری استفاده شده و صدها معاهده دو جانبه داوری اجرایی منعقد شده است[34].
وجهه داوری و احساس نیاز در سطح گسترده به نهادینه کردن آن جمله دلایل تشکیل کنفرانسهای لاهه1899و1907 بودند. ازاین رو به بررسی صلاحیتی دیوانهای داوری بعداز کنفرانس لاهه 1899 پرداخته خواهد شد.
کنوانسیون لاهه برای حل و فصل مسالمیت آمیز اختلافات درسال1899 درماده48 مقررمی دارد که دیوان داوری مجاز است که درخصوص صلاحیت خود راجع به تفسیرتوافقنامه یا معاهده دیگری که ممکن است تقاضا شود صلاحیت خود را اعلام نماید. کنوانسیون لاهه 1907 درماده 73 به همان نحوصلاحیت دیوان داوری را اعلام می دارد.
درسال 1953کمیسیون حقوق بین الملل درارتباط باطرح کنوانسیون مقررات نمونه درماده 11 اعلام می‌دارد که دیوان داوری صلاحیت درتعیین صلاحیت خود را دارد. درسال1958 کمیسیون حقوق بین الملل، مقرارت نمونه را پذیرفت ماده9 اعلام می دارد که دیوان داوری صلاحیت تفسیر ودیگراسناد مرتبط باصلاحیت را دارا می باشد.
درسال1962مقرارت دیوان دایمی داوری وسازش درخصوص حل وفصل اختلافات بین دوطرف که یکی ازآنها دولت است درماده4 صلاحیت درتعیین صلاحیت را تأیید می کند.
بنابراین شاید دراین جا بتوان گفت براساس مجوز حاصله درخصوص صلاحیت درتعیین صلاحیت یک دیوان داوری، صلاحیت درخصوص اعتبار قرارداد اصلی وهمچنین شرط داوری مذکور درآن نیز دارا می‌باشد. از اینرو درتصمیمات مراجع داوری بین المللی به صراحت و به درستی موضوع استقلال و تفکیک پذیری شرط داوری لحاظ شده است.[35]
به عنوان مثال می توان به کنوانسیون ایکسید در مورد حل وفصل اختلافات بین المللی ناشی از سرمایه گذاری بین یک کشور و اتباع کشورهای دیگر(1965) اشاره کرد ماده 25 این کنوانسیون موضوع استقلال و تفکیک پذیری شرط داروی را بیان می کند.
همچنین دراین باره می توان به دادگاه داوری ایران و آمریکا اشاره کرد ماده ی21 اعلام می دارد:
شرط داوری که بخش ازقرارداد را تشکیل می دهد و داوری براساس این قواعد(آنسیترال) مقرر
می دارد، به عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد. تصمیم دیوان داوری مبنی براینکه قرارداد باطل و بی اثر است، ازنظر قانونی بی اعتباری شرط داوری را در
پی نخواهد داشت.[36]
1-1-1-1-صلاحیت دیوان دائمی داوری
1-1-1-1-1- صلاحیت ترافعی دیوان دائمی داوری
دیوان دائمی داوری[37] در سال 1899 با تشکیل کنفرانس اول لاهه بر اساس کنوانسیون 1899
حل و فصل اختلافات، تأسیس شد.
این دیوان قدیمی ترین مرجع بین المللی حل وفصل اختلافات میان دولت ها است اگر چه این دیوان ابتدا با هدف فراهم آوردن آیین های برای حل و فصل اختلافات صرفا میان دولت ها بوجود آمده بود، لکن از آغاز دهه 1930 رسما به او اجازه داده شد که از تسهیلات این مرجع برای حل و فصل اختلافات میان دولت ها و اشخاص خصوصی و سازمان های بین المللی نیز استفاده شود.[38]
این دیوان قادر است که به فیصله برخی اختلافات مرتبط با مسایل تجاری و سرمایه گذاری نیز بپردازد. این مسئله موجب شده است که در مقایسه با برخی دیگر از مراجع بین المللی
(همانند دیوان بین المللی دادگستری ) از صلاحیت شخصی گسترده تری برخوردار شود و قادر است که به نیاز های جدید که متفاوت از نیاز های جامعه قرن 19 است، پاسخ دهد.[39]
در سال 1930 شورای اداری دیوان دائمی داوری، دیوان را قادر است که به حل و فصل اختلافات از طریق کمیسیون های سازش بپردازد. دیوان بدین منظور مبادرت به تهیه وتدوین برخی قواعد داوری و سازش کرده است. در این خصوص به طور مثال به قواعد داوری اختلافات بین دولت ها (1992) قواعد داوری اختلافات بین المللی که یکی از اطراف آن دولت نمی باشد(1993)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و دولت ها (1996)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و اشخاص خصوصی (1996)، قواعد سازش دیوان دائمی(1996)، قواعد کمیسیون های تحقیق (1997) ، قواعد داوری اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (2001)و قواعد سازش اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (2001)می توان اشاره نمود.[40]
با این وجود به طور کل می توان بیان کرد که نقش اراده ی دولت ها در اعمال صلاحیت دیوان دائمی داوری بسیار چشمگیر بود .
از این رو در رویه دیوان دائمی داوری برخلاف دیوان بین المللی دادگستری ، تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود .اما در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است و بواسطه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ی خصوصیت الزام آور بودن و نهایی بودن رای داوری از سایر شیوه های غیر قضایی حل اختلافات قابل تمایز است[41].
2-1-1-1-1- صلاحیت مشورتی دیوان دائمی داوری
همانطور که گفته شد در رویه دیوان دائمی داوری تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود . اما با وجود اینکه در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است ، لذا شیوه های غیر الزامی حل اختلافات در دیوان دائمی داوری ، مشتمل بر میانجی گری ، سازش و تحقیق می باشد و بنابراین برای طرف هایی که متمایل به یک شیوه مشورتی یا غیر الزامی هستند مراجعه به این شیوه ها مناسب تر به نظر می رسند[42]در نتیجه می توان استنباط کرد که دیوان داوری[43] ، علی رغم خدمات موثر و انکار پذیر خود ، خالی ازعیب و نقص هم نبود زیرا قادر به ایجاد رویه قضایی نبود ، و درعوض اینکه متمایل به امور حقوقی وقضایی باشد بیشتر متمایل به اموردیپلماتیک بود.
2-1-1-1- دیوان داروی دعاوی ایران- آمریکا وصلاحیت آن
یکی از تحولاتی که درحقوق بین الملل اتفاق افتاده ایجاد نهادهای داوری بین المللی بوده است. این نهادها اختلافات بین دولت ها را حل وفصل می کنند و از طرفی اختلافات بین شرکت ها واشخاص با دولت را رسیدگی می کنند. یکی از مهمترین محاکم داوری بین المللی، دیوان داوری ایران و آمریکا[44] می باشد.
در4 نوامبر1979 میلادی، 42تن ازاتباع آمریکایی توسط انقلابیون درتهران گروگان گرفته می شوند. آمریکا دادخواستی را دراین رابطه به دیوان بین المللی دادگستری ارائه می نماید و از سوء رفتار نسبت به اتباع خود و همچنین مصادره اموال آنها و نقض قراردادها از سوی مقامات ایرانی شکایت می کند. ایران نیز از مداخلة آمریکا در امور داخلی خود ، مسدود کردن اموال ایران و نقض قراردادها توسط اتباع آمریکا شکایت می کند. با این وجود دو دولت به حل و فصل قضایی اختلافات رضایت کامل نداشتند. در این میان دولت الجزایر با میانجیگری خود توانست توافقی را که مورد پذیرش طرفین بود بوجود آورد که نتیجه آن بیانیه الجزایر بود.[45]
بیانیه ی الجزایر محورهای اصلی و موارد کلی مورد توافق طرفین برای حل و فصل اختلافات بود. تعهدات آمریکا در برابر ایران عبارتند از: 1- اعاده وضع مالی ایران حتی الامکان به وضعیت قبل از 23 آبان 1358 و نیز تامین تحرک و انتقال آزاد آنها در قلمرو قضایی آمریکا. 2- لغو محدودیت های مالی علیه ایران و خاتمه دعاوی و لغو کلیه توقیف ها و احکام قضایی صادره علیه ایران و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:15:00 ب.ظ ]
تاثیر گوسیپول بر روی انسان…………………………………………………………………………………………………………………………………26.
کشت سلول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26.
پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27.
فصل دوم: روش کار………………………………………………………………………………………………………………………………..31.
مواد
تهیه رده های سلولی……………………………………………………………………………………………………………………………………………32.
شرایط نگهداری رده های سلولی………………………………………………………………………………………………………………………….32.
محیط کشت RPMI-1640……………………………………………………………………………………………………………………………….32.
سرم جنینی گاو (fbs)…………………………………………………………………………………………………………………………………………33.
Pbs………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33.
Penstrep………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34.
DMSO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34.
Trypsin EDTA…………………………………………………………………………………………………………………………………………….35.
Trypan Blue sain…………………………………………………………………………………………………………………………………………35.
روش کار
پاساژ سلولی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36.
ساخت محیط کشت کامل……………………………………………………………………………………………………………………………………38.
چگونگی تهیهBack up …………………………………………………………………………………………………………………………………….39.

مقالات و پایان نامه ارشد

 

احیای سلول ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39.
کاشت رده سلولی:
1- تعیین زمان دو بررابر شدن سلولی……………………………………………………………………………………………………………………..39.
2- کاشت­رده­سلولی­در پلیت 24 خانه…………………………………………………………………………………………………………………….41.
تهیه محلول گوسیپول………………………………………………………………………………………………………………………………………….42.
بررسی سمیت سلولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..43.
تعیین سمیت گوسیپول به روش آزمون MTT…………………………………………………………………………………………………………43.
آزمون MTT……………………………………………………………………………………………………………………………………………………44.
بررسی سمیت با استفاده از تریپان بلو……………………………………………………………………………………………………………………..47.
روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48.
فصل سوم: یافته ها
بررسی سمیت گوسیپول در رده سلولی GC1-spg با تست MTT……………………………………………………………………………..50.
بررسی سمیت گوسیپول در رده سلولی SFTF-pI43با تست MTT……………………………………………………………………………52.
بررسی سمیت گوسیپول در رده سلولی GC1-spgو SFTF-pI43با تست تریپان بلو…………………………………………………….55.
شمارش سلولی برای تخمین زمان دو برابر شدن ………………………………………………………………………………………………………60.
IC50گوسیپول در دو رده سلولی………………………………………………………………………………………………………………………….61.
فصل چهارم: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………62.
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….63.
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70.
مشکلات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71.
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72.
تقدیر وتشکر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73.
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74.
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87.
فهرست جداول
جدول شماره 1-3 : نتایج آزمون MTT پس از مجاورت ردههای سلولی GC1-spg با غلظتهای مختلف گوسیپول……………50.
جدول شماره 2-3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپول در با گروه کنترل در رده سلولی GC1-SPG توسط آزمونMTT……..51.
جدول شماره 3-3 : نتایج آزمون MTT پس از مجاورت ردههای سلولی SFTF-pI43 با غلظتهای مختلف گوسیپول…………53.
جدول شماره4 -3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپول رده سلولی SFTF-pI43توسط آزمونMTT …………..54.
جدول شماره 5-3 : میانگین درصد حیات سلول های SFTF-PI43و GC1-SPG پس از مجاورت با گوسیپول به روش رنگ‌آمیزی تریپان

یک مطلب دیگر :

پایان نامه با کلید واژگان دانشگاه تهران، امام صادق، طلاق

 بلو…………………………………………………………………………………………………………………………………………56.

جدول شماره 6-3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپولرده سلولی GC1-SPG با استفاده از روش رنگ آمیزی تریپان بلو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57.
جدول شماره 7-3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپول با گروه کنترل در رده سلولی SFTF-pI43 با استفاده از روش رنگ آمیزی تریپان بلو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59.
فهرست نمودارها
نمودار شماره 1-3 : درصدحیات سلولهای GC1-spg در مجاورت باغلظتهای توسط آزمون MTT…………………………………..52.
نمودار شماره 2-3 : در صد حیات سلولهای SFTF-PI43 در مجاورت با غلظتهای گوسیپول توسط آزمون MTT…………………55.
نمودار شماره 3-3 : در صد حیات سلولهای GC1-spgپس از مجاورت با غلظتهای گوسیپول به روش تریپان بلو…………………58.
نمودار شماره 4-3 : درصد حیات سلولهای SFTF-PI43 پس از مجاورت با غلضتهای گوسیپول بهروش آزمون تریپان بلو…….60.
نمودار شماره 5-3 : نحوه محاسبه زمان تقریبی دوبرابر شدن رده سلولی GC1-spg…………………………………………………………60.
نمودار شماره 6-3 : نحوه محاسبه زمان دو برابر شدن در رده سلولی SFTF-PI43…………………………………………………………..61.
نمودار شماره 7-3 : تعیین IC50گوسیپول توسط آزمون MTT در دو رده سلولی…………………………………………………………..61.
فهرست تصاویر
تصویر شماره 1-1 : طرحی از تکثیر اسپرماتوگونی ها و بازسازی سلولهای بنیادی در جوندگان……………………………………10.
تصویر شماره 2-1 :گیاه پنبه دانه……………………………………………………………………………………………………………………….16.
تصویر شماره 3-1 : ساختار گوسیپول…………………………………………………………………………………………………………………18.
تصویر شماره 1-2 : نمایی از سلولهای GS1-spg………………………………………………………………………………………………..37.
تصویر شماره 2-2 : نمایی از سلولهای، SFTF-PI43 …………………………………………………………………………………………..37.
تصویر شماره 3-2 : نحوه کشت سلولها در پلیتهای 24 خانه……………………………………………………………………………………41.
تصویر شماره 4-2 : پودر گوسیپول استیک اسید   ……………………………………………………………………………………………….43.
تصویر شماره 5-2 : غلظتهای مختلف گوسیپول……………………………………………………………………………………………………43.
تصویر شماره 6-2 : غلظتهای مختلف گوسیپول برای انجام آزمون MTT ……………………………………………………………….46.
تصویر شماره 7-2 : اضافه شدن MTT بعد از24 ساعت به چاهکهای پلیت……………………………………………………………….46.
چكیده
ارزیابی سمیت گوسیپول بر روی دو رده سلول های بنیادی بافت بیضه
سابقه وهدف:
گوسیپول یک ترکیب پلی فنلی استخراج شده از گیاه پنبه دانه است. در حال حاضر این گیاه به عنوان مکمل غذایی برای تغذیه نشخوار کنندگان استفاده می شود. بعضی از مطالعات حاکی از آن است که مصرف بیش از اندازه گوسیپول، باعث اختلال در فرآیند اسپرماتوژنزیس می شود. با توجه به اینکه ممکن است این ماده بر روی سلولهای ژرمینال تاثیر بگذارد، لذا در این پژوهش، به بررسی اثر آن بر روی دو رده سلول بنیادی بافت بیضه موش GC1-spg (حیوان غیرنشخوار کننده ) و بافت بیضه گوسفند SFTF-PI43 (حیوان نشخوار کننده) پرداخته شد.
روش کار:
سلولهای GC1-spg و SFTF-PI43، در محیط کشت RPMI1640 به همراه 10%  FBSو همچنین پنی سیلین و استرپتومایسین کشت داده شدند. سپس از هر رده سلولی، تعداد 104x5 سلول در چاهک های دو پلیت 24 خانه کاشته شد. پس از تهیه محلول گوسیپول اسید استیک در 4 غلظت 25/1، 5/2، 5 و 10 میکرومولار به مدت 24ساعت با رده­های سلولی ذکر شده مجاورت پیدا کرده و انکوبه شدند. به منظور بررسی اثر گوسیپول استیک اسید بر روی رشد سلولها، از روش MTT asseyو همچنین جهت بررسی حیات سلولی از روش رنگ آمیزی Trypan Blue استفاده گردید. آنالیز داده­ها توسط آزمون یک طرفه ANOVA و T-Test با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته­ها:
در این مطالعه، میزان سمیت گوسیپول، در غلضتهای 5/2، 5 و 10 میکرومولار نسبت به گروه کنترل، در هر دو رده سلولی دیده شد، که از نظر آماری معنی دار بود (P<oo1). میزان سمیت گوسیپول در غلظت 25/1 میکرومولار، از نظر آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:14:00 ب.ظ ]
ب) مرحله زایشی شامل مرحله خوشه دهی و رسیدن است گلدهی در برنج با گرده افشانی همزمان می باشد. در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری گلدهی خوشه ها از یك سوم بالایی خوشه ها شروع شده و به سمت پائین خوشه امتداد می یابد. گرده افشانی معمولاً از ساعت 10 صبح شروع شده و تا ساعت دو بعدازظهر بطور طبیعی ادامه می یابد. دوره رشد گیاه برنج بسته به واریته و محیطی كه درآن رشد می كند بین سه تا شش ماه است
(فرو 1987).
1-2-2) مشخصات ژنتیكی گیاه برنج:
برنج به خانواده گندمیان و جنس اورایزا تعلق دارد. جنس اورایزا از 25 گونه مختلف تشكیل شده كه معروفترین آنها ساتیوا و گونه گلابریما[4] است كه به برنج آفریقایی مشهور است. اغلب برنجهای زراعی دنیا متعلق به گونه ساتیوا[5] است. این گونه دارای 24 كرموزوم (24= x2=n2 ) و گونه های تتراپلوئید آن با 48 كروموزوم
(28= x4=n2 ) نیز موجود است، برنج معمولی یا اوریزا ساتیوا از لحاظ ژنتیكی شبیه به گونه های دیپلوئید است ولی اطلاعات ژنتیكی و سیتولوژیكی نشان  می دهدكه این گونه در اصل پلی پلوئید[6]بوده و شماره كروموزوم پایه آن 5 = x  و علائم كروموزومی آن (AA, BC,D,E) می باشد. همچنین فرض شده كه گونه ای با 5 = X كروموزوم (A,B,C,D,E)گونه دیگری که 5 = X كروموزوم داشته است((A1,B1,C1,D1,E1 تركیب شده      و آمفی پلوئید حاصل بر اثر اختلالاتی كه در میوزآن انجام یافته،گیاهی را با 12 كروموزوم تولید كرده است
(5 تا از هر والد به اضافه یك كروموزوم A1 و كروموزومB ) باید توجه داشت كه تا به حال برنجی با 5 = X  در دنیا پیدا نشده و ممكن است از بین رفته باشد (ارزانی 1383, فرو 1987).
نژادهای زراعی برنج به سه دسته تقسیم می شوند:
1- گروه ایندیكا[7] كه نژاد گرمسیری می باشد.
2- گروه ژاپونیكا[8] كه نژاد معتدله می باشد.
3- گروه جاوانیكا[9] یا بولو كه این تیپ ها بر اساس عقیمی x1 های حاصل از تلاقی تیپ های مختلف دسته بندی كرده اند (عبدمیشانی و بوشهری 1376).
1-3) اصلاح برنج:
بمنظور هماهنگی در امور تحقیقات و اصلاح برنج و انتقال نتایج آن به كشورهای مختلف موسسه بین المللی تحقیقات برنج (IRRI )[10] با همكاری بنیاد راكفلر و فورد در لوس بانوس[11] فیلیپین در سال 1960 تأسیس گردید    و مؤسسه مذكور در این كشور سهم عمده ای در انقلاب سبز داشته است. این مركز در سال 1966 واریته بسیار پرمحصول و زودرس و پاكوتاه برنجIR8 را معرفی نمود، در سالهای بعد تلاقی های بسیار زیادی انجام شده       و واریته های جدید با بهبود خواص كیفی دانه ها، مقاومت در مقابل آفات و بیماریهای قارچی و ویروسی به وجود آمدند(یزدی صمدی و عبدمیشانی1371 ).
اهداف مهم اصلاح برنج عبارتند از: 1)  تهیه و معرفی ارقام پاكوتاه كه قابلیت كودپذیری بالا جهت حصول سطح بالایی از عملكرد داشته باشند 2) علاوه بر آن به حذف حساسیت به طول دوره نوری نیز توجه شده است كه در نتیجه آن كشت و برداشت در هر فصل از سال، بدون توجه به فتوپریودی امكان پذیر باشد. 3)  قابلیت     و توانایی

پایان نامه و مقاله

 ژنتیكی جهت مقاومت به حمله آفات و بیماریها می باشد و 4) تهیه و توسعه گیاهانی كه به مقدار قابل توجهی دارای طول رشد كوتاه تری می باشند.

اهداف اصلاح برنج در ایران ازدیاد عملكرد، بدست آوردن واریته های مناسب  ازحیث دورة رشد در هر محل، بدست آوردن واریته های مقاوم به خوابیدگی ساقه و ریزش دانه، تهیه واریته های مناسب برای زراعت مكانیزه، بدست آوردن واریته های مقاوم به بیماریها، ایجاد واریته های با كیفیت مناسب برای آسیاب شدن و خاصیت مطلوب پخت. جدیدترین پیشرفت در اصلاح برنج تولید برنج هیبرید بوده است.
1- Resistance
1-Gramineae
2-Oryza
1- O. Glaberrima                
2-Sativa                         
3-Polyploid
1- Indica                                                             
2-Japonica          
3-Javanica or Bolo
4-International rice research institute
5- Los Banos      

 
 
 
 
فهرست مطالب :
فصل اول (مقدمه و بررسی نوشته ها)

یک مطلب دیگر :

 

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….
1-2 بررسی منابع…………………………………………………………………………………………………………….
1-2-1 گیاه شناسی و ریخت شناسی برنج……………………………………………………………………………
1-2-2 مشخصات ژنتیكی گیاه برنج…………………………………………………………………………………..
1-3 اصلاح برنج ……………………………………………………………………………………………………………
1-4 تاریخچه بلاست………………………………………………………………………………………………………
1-4-1 عامل بیماری بلاست……………………………………………………………………………………………..
1-4-2 چرخه بیماری………………………………………………………………………………………………………
1-4-3 عامل بیماری ………………………………………………………………………………………………………
1-5 روشهای كنترل بیماری بلاست……………………………………………………………………………………
1-6 نژادهای فیزیولوژیك عامل بیماری……………………………………………………………………………..
1-7 ژنتیك مقاومت به بیماری………………………………………………………………………………………….
1-8 اثر متقابل ژن در برابر ژن…………………………………………………………………………………………..
1-9 بررسی نوشته ها……………………………………………………………………………………………………….
فصل دوم (مواد و روشها)
2-1 مواد گیاهی مورد استفاده و پاتوژنها……………………………………………………………………………..
2-2 محیط كشت اختصاصی RBAS……………………………………………………………………………….
2-3 تهیه سوسپانسیون اسپور……………………………………………………………………………………………..
2-4 آماده سازی گیاهان آزمایشی …………………………………………………………………………………….
2-5 مایة زنی بلاست برگ……………………………………………………………………………………………….
2-6 اندازه گیری اجزای مقاومت به بیماری و سنجش بیماری………………………………………………….
2-7 بررسی مزرعه ای …………………………………………………………………………………………………….
2-7-1 نحوة دورگ گیری برنج……………………………………………………………………………………….
2-8 تجزیه های آماری……………………………………………………………………………………………………
2-8-1 آزمون معتبر بودن فرضیات هیمن…………………………………………………………………………….
2-8-2 تجزیه گرافیكی …………………………………………………………………………………………………..
2-8-3 برآورد اجزای واریانس…………………………………………………………………………………………
2-8-4 میانگین درجه غالبیت……………………………………………………………………………………………
2-8-5 نسبت ژنهایی كه دارای اثرات مثبت و منفی در والدین هستند……………………………………….
2-8-6 نسبت ژنهای غالب به مغلوب در والدین……………………………………………………………………
2-8-7 جهت غالبیت ……………………………………………………………………………………………………..
2-8-9 وراثت پذیری ……………………………………………………………………………………………………..
2-8-10 تجزیه واریانس قابلیتهای تركیب پذیری………………………………………………………………….
2-8-10-1 محاسبه اجزای واریانس ژنتیكی…………………………………………………………………………
فصل سوم (بحث و نتایج)
3-1 وضعیت والدین و نتاج F1 آنها…………………………………………………………………………………..
3-2 مطالعات ژنتیكی و برآوردهای وراثت پذیری و اثرات ژنی برای خصوصیات بیماری بلاست برگ در طرح دیالل بروش هیمن……………………………………………………………………………………….
3-3 بررسی قابلیت تركیب پذیری صفات مهم بیماری…………………………………………………………..
3-4 روشهای اصلاحی ……………………………………………………………………………………………………
3-5 مطالعه و ارزیابی مقاومت بیماری بلاست در اراقام مختلف برنج و F1 ها در شرایط گلخانه ای و مزرعه ای……………………………………………………………………………………………………………………

فهرست جداول 
3-1 تجزیه واریانس  و تخمین ضرایب تنوع ژنتیكی (GCV) و فنوتیپ (PCV) و متوسط بازدهی ژنتیكی…………………………………..
3-2-1 آزمون های فرض برای صفات مورد بررسی در بیماری بلاست برنج در طرح دیالل بروش هیمن……………………………………….
3-2-2 برآورد اجزاء ژنتیكی در مقابل نژاد IA-89 برای خصوصیات مهم بیماری بلاست برنج در طرح دیالل بروش هیمن………………
3-2-2 برآورد اجزاء ژنتیكی در مقابل نژاد IA-82 برای خصوصیات مهم بیماری بلاست برنج در طرح دیالل بروش هیمن………………
3-2-2 برآورد اجزاء ژنتیكی در مقابل نژاد IA-90 برای خصوصیات مهم بیماری بلاست برنج در طرح دیالل بروش هیمن………………
3-2-3 آزمون t برای پارامترهای ژنتیكی (E, h2,F, H2,H1, D) صفات مورد بررسی در بیماری بلاست برنج در طرح 5*5 دیالل به روش هیمن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:12:00 ب.ظ ]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

خانواده اصلی و رضایت زناشویی

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف-بیان مسئله و اهمیت موضوع 2
ب-پیشینه و سوابق تاریخی 4
ج-پرسش های تحقیق 4
د-فرضیه ها 4
هـ- اهداف تحقیق 5
و-کاربران تحقیق 5
ز-نوع روش تحقیق 5
تبین و توجیه پلان 5
فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند 6
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی 6
گفتار دوم: ارکان سند 7
مبحث دوم: اقسام سند 7
گفتار اول: سند عادی 7
بند اول: مفهوم سند عادی 8
بند دوم: اقسام سند عادی 8
الف-سند عادی تجاری 8
ب-سند غیر تجاری 10
گفتار دوم: سند رسمی 10
بند اول: مفهوم سند رسمی 11
الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی 11
ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت 11
ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت 12
بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی 13
الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی 13
ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی 13
ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند 14
بند سوم: اقسام سند رسمی 14
الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن 14
ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن 15
بند چهارم: اجزاء سند رسمی 15
الف-محتویات سند 15
ب-مندرجات سند 15
بند پنجم: آثار سند رسمی 16
الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی 17
ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی 17
ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث 18
د-لازم الاجرا بودن سند رسمی 19
هـ-قدرت اجرایی سند رسمی 20
بند ششم: مزایای سند رسمی 21
گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی 22
بند اول: تفاوت از حیث شکل 22
بند دوم: تفاوت از حیث موضوع 23
بند سوم: تفاوت از حیث مکان 23
بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت 24
بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی 24
بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد 24
بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز 24
بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار 25
بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی 25
 
فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن
مبحث اول: اجرائیه 27
گفتار اول: تعریف اجرائیه 27
گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه 28
بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی 28
بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه 29
گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه 32
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه 33
گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی 33
بند اول: دفاتر اسناد رسمی 33
بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق 35
گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد 35
بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا 35
بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد 38
مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح 40
گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی 40
گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد 40
مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار 41
گفتار اول: اجرائیه دادگاه 41
گفتار دوم: اجرائیه ثبتی 41
گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه 42
بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه 42
بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه 43
مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا 44
گفتار اول: اسناد منجز و معلق 45
گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه 46
گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله 48
گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد 48
فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد
مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی 49
گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی 49
گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی 53
بند اول: نحوه صدور اجرائیه 53
بند دوم: شرایط صدوراجرائیه 54
الف-تعداد برگ های اجرائیه 54
ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه 55
بند سوم: ابلاغ اجرائیه 56
الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد 57
1-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله 57
2-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی 57
3-تغییر محل اقامت متعهد 58
4-ابلاغ در خارج از کشور 58
5-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد 59
6-ابلاغ اجرائیه به محجور 60
ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها 60
ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی 60
د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن 61
بند چهارم: آقار ابلاغ 61
مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای 61
گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه 62
بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه 62
الف-تعریف لغوی و اصطلاحی 62
ب-اقسام معاملات دارای وثیقه 63
1-معامله با حق استرداد 63
2-معاملات رهنی 63
3-معاملات شرطی 63
ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه 63
بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای 64
بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه 64
الف-صدور اجرائیه 64
ب-ارزیابی 65
ج-مزایده 67
د-اعراض از رهن 70
هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای 71
1-فسخ و فک سند وثیقه 71
2-رهن مکرر 71
3-انتقال حق استرداد 71
4-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار 72
5-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای 72
6-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای 73
7-انتقال قهری حق استرداد به وراث 74
8-بازداشت مازاد مورد وثیقه 74
گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای 76
بند اول: تعاریف 76
بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای 76
الف-تامین موضوع اجراییه 78
ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول 78
ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول 79
د-انجام تعهد به وسیله متعهدله 79
هـ-وجه الالتزام 80
1-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد 81
2-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد 81
و-رسیدگی به مدارک متعهد 81
ز-بازداشت اموال متعهد 82
1-بازداشت اموال منقول 82
2-ارزیابی 82
3-تعیین حافظ اموال 83
4-بازداشت اموال غیر منقول 84
5-بازداشت اموال نزد شخص ثالث 85
ح-مزایده اموال بازداشت شده 86
1-اگهی مزایده غیر منقول 86
2-آگهی مزایده اموال منقول 87
3-تفاوت حراج و مزایده 87
بند سوم: مستثنیات دین 89
الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین 89
ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین 90
بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد 91
الف-تقدم در وصول مطالبات 92
ب-ممنوعیت نقل و انتقال 92
ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده 92
گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه 93
بند اول: سپردن وثیقه 93
بند دوم: بازداشت متعهد 94
بند سوم: مستثنیات دین 94
بند چهارم: مراحل اجرا 94
فصل چهارم: آثار اجرا
مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی 95
گفتار اول: تعاریف 95
گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه 95
گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار 96
مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول 97
گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول 97
گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول 97
مبحث سوم: تخلیه 98
گفتار اول: تعاریف 98
گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه 98
گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه 99
مبحث چهارم: هزینه های اجرایی 99
گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا 99
بند اول: حق الاجرا 99
الف-تعریف 100
ب-حق الاجرا در موارد خاص 101
د-موارد عدم تعلق حق الاجرا 102
بند دوم: حق مزایده 102
الف-تعریف 102
ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن 102
بند سوم : هزینه ارزیابی 103
بند چهارم: حق الحفاظه 103
مبحث پنجم: شکایات اجرایی 104
گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی 104
بند اول: شکایت از دستور اجرای سند 104
الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند 104
ب-استثنائات 104
بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی 105
الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء 105
ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن 105
ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی 107
گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی 108
بند اول: تعاریف 108
الف-تعریف لغوی توقیف 108
ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی 109
بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی 109
بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی 110
نتیجه گیری و پیشنهادات 112
فهرست منابع 114
علائم اختصاری 116
چکیده انگلیسی 118

چکیده

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:11:00 ب.ظ ]